Fiji

Нийтлэл

Бидний Эцэг, бидний Зөвлөх

Та өмнө нь ямар нэг эд ангийн хайрцгийг онгойлгоод, угсрах зааврыг гаргаж ирснийхээ дараа “Ямар ойлгомжгүй юм бэ?” гэж бодож байсан уу?

Христ дээр төвлөрсөн амьдралаар амьдрахын баяр баясгалан

Хэрэв энэ амьдралд жинхэнэ баяр баясгалан, амар амгаланг олохыг хүсч байвал бидний амьдрал Христ дээр яг таг төвлөрсөн байх ёстой

Та нар уг ажилд ганцаараа биш

Та нэг санваарын үйлчлэлээс нөгөө санваарын үйлчлэл рүү хөтлөгдөхдөө Их Эзэн энэ ажилд тантай хамт гар бие оролцож байгааг харах болно.

Сайн мэдээ ашиг тусаа өгдөг!

Бид бүхэн “Христ уруу хандсан, энгийн байдал”-д анхаарлаа төвлөрүүлж мөн Түүний ач ивээлийг одоо байгаа газраас биднийг өргөж, хөдөлгөгч хүч байхыг зөвшөөрөх болтугай хэмээн залбирч байна.

Үлгэр жишээ мөн Гэрэл байгтун

Биднийг Аврагчийн үлгэр жишээг дагах үед, бусдын амьдралд гэрэл болох боломж бидэнд ирэх болно.

Монголд Сионы хоёр дахь гадас байгуулагдлаа

Өнөөдөр буюу тавдугаар сарын 29-нд Монгол улсад Сионы хоёр дахь гадсыг байгуулах түүхэн үйл явдал боллоо.

Хоёр гадасны хамтарсан түүхчдийн сургалт болов

Тиймээс та сүмийн байрныхаа зарлалын самбарт өлгөсөн “Түүхчдээ дэмжье” зурагт хуудаснаас тойргийнхоо түүхчийг хэрхэн дэмжихийг суралцаарай. 

“Миний нэрийг гэрчлэхээр сонгогдсон”

Есүс Христийн сэргээгдсэн Сүмийн удирдах албан тушаалд үйлчилж байгаа ахмад эрэгтэйчүүд сүнслэг байдал болоод шүүн тунгаах байдлаараа төлөвшсөн хүмүүс байгаа нь яагаад гайхамшигтай хэрэг вэ.

Би гайхширна

Есүс Христийн тухай миний гэрчлэл бидний хүн нэг бүрийг хайрлах Түүний агуу хайрын талаар олж мэдэх боломжийг олгосон олон тооны онцгой туршлагууд дээр үндэслэгдсэн юм.

Сүм яагаад хэрэгтэй вэ?

Есүс Христ яагаад Өөрийн болон Эцэгийнхээ ажлыг хийхэд сүмийг, Өөрийн Сүмийг ашиглахаар сонгосон талаар цаг гарган, ярилцах нь зүйтэй.

Бурханы мэлмийгээр харах нь

Бид бусдад үр дүнтэй үйлчлэхийн тулд тэднийг эцэг эхийнх нь нүдээр мөн Тэнгэрлэг Эцэгийн мэлмийгээр харах хэрэгтэй.

Таны хийх дараагийн алхам

Та нарыг хайрладаг Тэнгэрлэг Эцэг болон Түүний Хүү Есүс Христ та нарыг Өөрсдөд рүү нь дараагийн алхмаа хийхэд санаа тавин урьдаг. Бүү хүлээ. Одоо алхам хий.

Хан-Уул, Сэлбэ тойргууд хуваагдаж, Жаргалант салбар тойрог болов

Баруун гадсанд гурван ч шинэ тойрог зохион байгуулагдаж, Сионы хоёр дахь гадас байгуулагдсан явдал “Уулнаас хүний гар хүрэлгүй цавчигдсан нэгэн чулуу өнхрөн өнхөрсөөр дэлхийг дүүргэнэ” (Даниел 2:44-45, С ба Г 65:2) хэмээх Даниелийн бошиглолыг гүйцэлдүүлж, Их Эзэний ажил эх оронд маань урагшилсаар буйг гэрчилнэм