Үндсэн цэсийг алгасах

Сүүлийн үеийн өгүүллүүд

Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Квинтин Л.Күк энэ оны 5-р сарын 19-29-ний өдрүүдэд Азид айлчлах үеэрээ “Сионыг гэртээ болон зүрх сэтгэлдээ барьж байгуул” гэж хэлжээ. Тэрээр “Үүний төлөө та нар хичээн чармайх юм бол амьдралд тулгардаг бүхий л сорилт бэрхшээлийг даван туулах Ариун Сүнсний тусламжийг болоод өмнө нь төсөөлж ч байгаагүй тийм адислалуудыг хүлээн авах болно” гэжээ.
Монгол дахь Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн СИОН найрал дууны хамтлагийг мэдэхгүй монгол хүн гэж бараг л үгүй. Учир нь тэд монгол хүн бүрийн шимтэн үздэг “Авьяслаг монголчууд” шоуны шилдэг оролцогчид. Олны танил болж, Сүмийнхээ нэрийг өндөрт өргөж чадсан тэдний амжилт амар олдоогүй бөгөөд тэдний итгэл, хичээл зүтгэлийг Их Эзэн адисалсан юм.
Тэргүүн Зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөх Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф
Эцэг эхчүүд ярилцахад бэлтгэлтэй байж, хүүхдүүд сонсож, оролцож байвал гэр бүлийн зөвлөл нь ач тусаа өгч байгаа хэрэг юм.
Хүүхдүүдийнхээ дэргэд алхаж, тэднийг хөтөлж, хамгаалах нь хэзээ ч эртдэхгүй, бас хэзээ ч оройтохгүй.
Сайн мэдээний дуу хөгжим бол Ариун Сүнснээс ирдэг баяр баясгалангийн сүнслэг мэдрэмж юм. Энэ нь зүр сэтгэлийн өөрчлөлтийг авчирдаг.
Дэлхийн нөлөөллүүдээс ангижран салж, Сүнсэнд найдаж сурахыг хүүхдүүддээ хэрхэн заах вэ?
Бэтлэхэмийн дээр тэнгэрт шинэ од анх удаа үзэгдсэнээс хойш Христийн мэндэлсний баяр нь Есүс Христ бол ертөнцийн гэрэл гэдгийг сануулдаг гэрлийн баяр болсон юм. Бид хамтдаа дэлхийг илүү гэрэл гэгээтэй газар болгосноороо Түүний төрөлтийг тэмдэглэх боломжтой. Бидний хийх зүйл бол Түүний амьдрал, Түүний үлгэр жишээ, Түүний сургаалыг дагах явдал юм. Бид ийнхүү хийснээрээ #Дэлхийггэрэлтүүлж чадна