Fiji

Нийтлэл

Өөрийгөө Ариун сүмд байгаагаар хар

Бидний хүн нэг бүрийг Аврагчийг эрхэмлэн дээдэлж, Түүний ариун сүмд өөрсдийгөө харахын тулд шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг хийгээсэй хэмээн залбирч байна.

Агуу удирдагч агуу дагалдагч байдаг

Өмнөх зам чинь харанхуй мэт санагдах өдрүүд ирэх болно. Тэгсэн ч Аврагчийг дагасаар бай. Тэр замыг мэднэ. Үнэндээ Тэр бол зам мөн.

Санваарын хүчний үнэ цэнэ

Бурханы эрчүүд бид санваарын хүчтэй байхын тулд залбирах, мацаг барих, суралцах, эрэлхийлэх, шүтэн бишрэх, үйлчлэх хүсэлтэй байна уу?

Санваарын түлхүүр ба эрх мэдэл хаана байна вэ?

Санваарын эрх мэдэл ба түлхүүр нь моторыг асаан, тэнгэрийн үүдийг нээж, тэнгэрлэг хүчинд нөлөөлж, бидний хайрт Тэнгэрлэг Эцэгтээ эргэн очих гэрээт замыг тавьж өгдөг гэдгийг би гэрчилж байна.

Амралтын өдөр буюу ариун ёслол

Ахлагч Л.Том Пэрри - Амралтын өдөр буюу ариун ёслол

Дуулгавартай байхад ирдэг адислал

Тэргүүн зөвлөлийн захиас бичиг:

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон

Гэр орноо гэрэл ба үнэнээр дүүргэх нь

Бид болон бидний гэр бүл дэлхийн дарамт шахалтуудыг эсэргүүцэн зогсохын тулд гэрэл ба сайн мэдээний үнэнээр дүүргэгдэх ёстой..

Түүнийг үргэлж сана

Бид ямар ч цагт мөн бүх зүйлд мөн өөрийн байж болох хаана ч гэсэн Түүнийг үргэлж санана гэдгийг би даруухнаар гэрчлэн, үүний төлөө залбирч байна.