Fiji

Нийтлэл

Тодорхой хийгээд эрхэм үнэнүүд

Цаг хугацааны бүрэн байдлын үед амьдарч байгаа маань хэцүү цаг үед амьдарсны төлөө Тэнгэрлэг Эцэгийн бидэнд олгож буй нөхөн төлбөр юм.

Бүү ай, зөвхөн итгэ

Бид итгэхийг сонгож, итгэлээрээ наманчилж мөн Аврагч Есүс Христийг дагаснаараа өөрсдийн сүнслэг нүдийг төсөөлөхийн аргагүй алдар суу тийш нээдэг.

Гэрлийг сонго

Бид бошиглогчийн зөвлөгөөнд анхаарал тавьж, сүнсний өдөөлтүүдийг таньж, тэдгээрийн дагуу үйлдэж мөн Бурханы зарлигуудад дуулгавартай байн, хувийн илчлэлтийг эрэлхийлэхээр сонгох ёстой.

Итгэлийг тохиолдлоор бус, сонголтоор олж авдаг

Есүс Христэд итгэх итгэл нь биднийг зөв зохистой байж, үүнийг эрэлхийлж, хамгаалах үед тэнгэрээс ирдэг бэлэг юм.

Ц.Ганхуяг Монголын шилдэг орчуулагчдын нэг боллоо

АСЕМ-ийн дээд хэмжээний уулзалтанд БЯИС-ийн төгсөгч Ц.Ганхуяг орчуулга хийж байна.

Бидний Эцэг, бидний Зөвлөх

Та өмнө нь ямар нэг эд ангийн хайрцгийг онгойлгоод, угсрах зааврыг гаргаж ирснийхээ дараа “Ямар ойлгомжгүй юм бэ?” гэж бодож байсан уу?

Христ дээр төвлөрсөн амьдралаар амьдрахын баяр баясгалан

Хэрэв энэ амьдралд жинхэнэ баяр баясгалан, амар амгаланг олохыг хүсч байвал бидний амьдрал Христ дээр яг таг төвлөрсөн байх ёстой

Та нар уг ажилд ганцаараа биш

Та нэг санваарын үйлчлэлээс нөгөө санваарын үйлчлэл рүү хөтлөгдөхдөө Их Эзэн энэ ажилд тантай хамт гар бие оролцож байгааг харах болно.