Fiji

Нийтлэл

Байныхаа гол руу онилох нь

Тэргүүн Зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөх

Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф

 

Гэр бүлийн зөвлөл

Эцэг эхчүүд ярилцахад бэлтгэлтэй байж, хүүхдүүд сонсож, оролцож байвал гэр бүлийн зөвлөл нь ач тусаа өгч байгаа хэрэг юм.

Хэзээ ч эртдэхгүй, мөн хэзээ ч оройтохгүй

Хүүхдүүдийнхээ дэргэд алхаж, тэднийг хөтөлж, хамгаалах нь хэзээ ч эртдэхгүй, бас хэзээ ч оройтохгүй.

Сайн мэдээний хөгжим

Сайн мэдээний дуу хөгжим бол Ариун Сүнснээс ирдэг баяр баясгалангийн сүнслэг мэдрэмж юм. Энэ нь зүр сэтгэлийн өөрчлөлтийг авчирдаг.

Хүүхдийн удирдуулах бэлэг

Дэлхийн нөлөөллүүдээс ангижран салж, Сүнсэнд найдаж сурахыг хүүхдүүддээ хэрхэн заах вэ?

Дэлхийг гэрэлтүүлцгээе

Бэтлэхэмийн дээр тэнгэрт шинэ од анх удаа үзэгдсэнээс хойш Христийн мэндэлсний баяр нь Есүс Христ бол ертөнцийн гэрэл гэдгийг сануулдаг гэрлийн баяр болсон юм. Бид хамтдаа дэлхийг илүү гэрэл гэгээтэй газар болгосноороо Түүний төрөлтийг тэмдэглэх боломжтой. Бидний хийх зүйл бол Түүний амьдрал, Түүний үлгэр жишээ, Түүний сургаалыг дагах явдал юм. Бид ийнхүү хийснээрээ #Дэлхийггэрэлтүүлж чадна

Амар амгаланд хүргэх загвар

Бид бүгдийн эрэлхийлдэг амар амгалан нь биднээс Есүс Христийн тухай суралцаж, Түүний үгсийг анхаарч, мөн Түүнтэй хамт алхахыг шаарддаг.