Fiji

Нийтлэл

Дуулгавартай байхад ирдэг адислал

Тэргүүн зөвлөлийн захиас бичиг:

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон

Гэр орноо гэрэл ба үнэнээр дүүргэх нь

Бид болон бидний гэр бүл дэлхийн дарамт шахалтуудыг эсэргүүцэн зогсохын тулд гэрэл ба сайн мэдээний үнэнээр дүүргэгдэх ёстой..

Түүнийг үргэлж сана

Бид ямар ч цагт мөн бүх зүйлд мөн өөрийн байж болох хаана ч гэсэн Түүнийг үргэлж санана гэдгийг би даруухнаар гэрчлэн, үүний төлөө залбирч байна.

Тэд үргэлж Түүнийг санаж болохын тулд

Би миний болон бид бүгдийн төлөө бүх зүйлийг өгсөн Түүний амьдралыг судалж, тунгаан бодох дуртай.

Ерөнхий Чуулган

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн 186 дахь Ерөнхий Чуулган дэлхий даяар 2016 оны 10-р сарын 1,2-ны Бямба, Ням гаргуудад АНУ-ын Солт Лейк хотоос шууд дамжуулан 197 орны гишүүдэд 94 орны хэлээр орчуулагдан хүргэгдэх бөгөөд 2016 оны 10-р сарын 8, 9-ны Бямба, Ням гаргуудад орчуулагдан дахин хүргэгдэх болно.

Өнөөгийн дэлхийн саад бэрхшээлтэй тулгарах нь

Номлол, боловсрол, гэрлэлт, ажил мэргэжил болон Сүм дэх үйлчлэл гэх мэт та нарын хийдэг сонголтууд та нарын мөнхийн хувь тавиланд нөлөөлөх болно.

Зүрх сэтгэлээ Бурханд зориулах нь

Бид Сүнсэнд зүрх сэтгэлээ нээвэл Бурханы арга замд суралцаж, Түүний хүслийг мэдэх болно.

Эхийгээ болгоогтун

Үрдээ бүхнээ зориулсан эхийн харамгүй хайраас илүү Есүс Христийн цэвэр хайранд дөхөж очих хайр мөнх бус оршихуйд үгүй билээ.