Fiji

Нийтлэл

Зүрх сэтгэлээ Бурханд зориулах нь

Бид Сүнсэнд зүрх сэтгэлээ нээвэл Бурханы арга замд суралцаж, Түүний хүслийг мэдэх болно.

Эхийгээ болгоогтун

Үрдээ бүхнээ зориулсан эхийн харамгүй хайраас илүү Есүс Христийн цэвэр хайранд дөхөж очих хайр мөнх бус оршихуйд үгүй билээ.

Эгч нараасаа гуйх гуйлт

Бидэнд та нарын хүч чадал, хөрвөлт, итгэл үнэмшил, удирдах чадвар, мэргэн ухаан, дуу хоолой хэрэгтэй.

Хайрласны дараа юу хийх вэ?

Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф

Тэргүүн Зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөх

Бидний хайрт бошиглогч, ерөнхийлөгч Томас С.Монсон “хайр бол сайн мэдээний үндсэн зарчим” хэмээн заасан байдаг.

Мөнх гэр бүлийн хайрын найдвар

Тэргүүн Зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөх

[Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг]

Тодорхой хийгээд эрхэм үнэнүүд

Цаг хугацааны бүрэн байдлын үед амьдарч байгаа маань хэцүү цаг үед амьдарсны төлөө Тэнгэрлэг Эцэгийн бидэнд олгож буй нөхөн төлбөр юм.

Бүү ай, зөвхөн итгэ

Бид итгэхийг сонгож, итгэлээрээ наманчилж мөн Аврагч Есүс Христийг дагаснаараа өөрсдийн сүнслэг нүдийг төсөөлөхийн аргагүй алдар суу тийш нээдэг.