Fiji

Нийтлэл

Хүүхдийн удирдуулах бэлэг

Дэлхийн нөлөөллүүдээс ангижран салж, Сүнсэнд найдаж сурахыг хүүхдүүддээ хэрхэн заах вэ?

Дэлхийг гэрэлтүүлцгээе

Бэтлэхэмийн дээр тэнгэрт шинэ од анх удаа үзэгдсэнээс хойш Христийн мэндэлсний баяр нь Есүс Христ бол ертөнцийн гэрэл гэдгийг сануулдаг гэрлийн баяр болсон юм. Бид хамтдаа дэлхийг илүү гэрэл гэгээтэй газар болгосноороо Түүний төрөлтийг тэмдэглэх боломжтой. Бидний хийх зүйл бол Түүний амьдрал, Түүний үлгэр жишээ, Түүний сургаалыг дагах явдал юм. Бид ийнхүү хийснээрээ #Дэлхийггэрэлтүүлж чадна

Амар амгаланд хүргэх загвар

Бид бүгдийн эрэлхийлдэг амар амгалан нь биднээс Есүс Христийн тухай суралцаж, Түүний үгсийг анхаарч, мөн Түүнтэй хамт алхахыг шаарддаг.

Порнографын эсрэг хамгаалалт - Христэд төвлөрсөн гэр орон

Удирдагчдын хувьд сүмийн гишүүд болон тэдний гэр бүлүүдэд порнографын авчирч байгаа хор хөнөөлийн талаар ихэд санаа зовж байгаа билээ. Сатан урьд өмнө байгаагүйгээр улангасан дайрч байна.

Өөрийгөө Ариун сүмд байгаагаар хар

Бидний хүн нэг бүрийг Аврагчийг эрхэмлэн дээдэлж, Түүний ариун сүмд өөрсдийгөө харахын тулд шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг хийгээсэй хэмээн залбирч байна.

Агуу удирдагч агуу дагалдагч байдаг

Өмнөх зам чинь харанхуй мэт санагдах өдрүүд ирэх болно. Тэгсэн ч Аврагчийг дагасаар бай. Тэр замыг мэднэ. Үнэндээ Тэр бол зам мөн.

Санваарын хүчний үнэ цэнэ

Бурханы эрчүүд бид санваарын хүчтэй байхын тулд залбирах, мацаг барих, суралцах, эрэлхийлэх, шүтэн бишрэх, үйлчлэх хүсэлтэй байна уу?