СҮМИЙН САЙТУУД

Сургаалийн материалууд (lds.org)

Сургаалийн талаарх мэдээлэл нь гишүүдийг онлайн сайтыг ашиглан сургаалийг судлахад тусална. Энд та бүхэнд хэрэг болох мэдээллүүд байрлууллаа (Монгол хэлээр):

Медиа суваг

Энэ сайт нь сүмийн бэлтгэсэн төрөл бүрийн медиа материалуудыг агуулсан. (Англи хэлээр)

Гэр бүлийн түүх (FamilySearch.org)

Эдгээр хэрэгслүүд нь таныг өвөг дээдсийнхээ мэдээллийг олоход туслана. (Англи хэлээр)