Сүүлийн үеийн өгүүллүүд

  Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Хятадын Хонконг ариун сүмд хийхээр төлөвлөсөн засварын ажил, барилгын зураг төслийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллээ.
  Бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн захиас: Бошиглогчийг дагах, илчлэлт хүлээн авах
  Ахлагч Гэррит В.Гонгтой хийсэн нүүр тулсан ярилцлага нэвтрүүлэг
  Хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд зориулсан Ахлагч М.Рассэл Баллардын оролцсон онцгой нэвтрүүлэг
  Монгол дахь үйлчлэлийн төв худалдан авалт/ худалдааны ажилтан ажилд авна. Зараас дэлгэрэнгүйг үзнэ үү.(2019/10/28)
  Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон “дайсан итгэл рүү мөн бидэн рүү, бидний гэр бүл рүү илүү ширүүн дайрч довтолж байна. Сүнслэг байдлын хувьд давж гарахын тулд бид сөрөг стратеги, урьдчилсан төлөвлөгөөтэй байх хэрэгтэй”
  ЕРӨНХИЙЛӨГЧ М.РАССЭЛЛ БАЛЛАРД, 2019 оны 5-р сарын 22-нд өгсөн ярилцлагаас