Сүүлийн үеийн өгүүллүүд

  Бид тохинуулахдаа Есүс Христийг төлөөлдөг ба Түүний төлөөлөгчийн хувиар эргэн тойронд байгаа хүмүүсээ харж хандаж, өргөн дэмжиж, хүчирхэгжүүлдэг.
  ЕРӨНХИЙЛӨГЧ М.РАССЭЛЛ БАЛЛАРД, 2019 оны 5-р сарын 22-нд өгсөн ярилцлагаас
  Утга учиртай, амжилттай тохинуулахын тулд удирдагчид илчлэлт бүхий тохинууллын ярилцлагыг даруухнаар, хайраар мөн Их Эзэнд итгэлтэйгээр удирдан явуулах ёстой.
  Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Тэргүүн Зөвлөл Вьетнамын Шашны асуудал хариуцсан хороо (ШАХХ) тэргүүтэй төлөөлөгчдийг мягмар гарагт хүлээн авч уулзав.
  Институт, семинарыг төгссөнөөр амьдралдаа хийх хамгийн чухал гэсэн зүйлүүддээ амжилт гаргах чадвар тань нэмэгдэх болно. Жинхэнэ баяр баясал та нарынх болно!
  Энэ өөрчлөлт нь гэр оронд төвлөрч, Сүмээc дэмжсэн байдлаар сайн мэдээг судлах явдлыг гэр орон, Ням гаргийн анги болон семинар дээрх нэгдсэн сургалтаар сайжруулах болно.
  Өнөөдөр Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Тэргүүн Зөвлөл Сүмийн хэд хэдэн вэбсайт, олон нийтийн мэдээллийн бүртгэл болон зөөврийн хэрэгслийн аппликэйшны нэрийг өөрчлөх болсноо зарлалаа.
  БАНГКОК дахь Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм 2019 оны 1-р сарын 26-ны бямба гарагт Тайландын анхны ариун сүмийн шавыг тавилаа.