Үндсэн цэсийг алгасах

Азийн бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн БҮСИЙН АЛСЫН ХАРАА

Бүсийн нэн тэргүүний зорилго
Азийн бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн БҮСИЙН АЛСЫН ХАРАА Бүсийн нэн тэргүүний зорилго

Сүүлийн үеийн өгүүллүүд

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Тайланд дахь анхны ариун сүм. Энэхүү ариун сүмийг хамгийн сайн чанартай материал, ур чадвараар барьж байгуулах бөгөөд сүсэг бишрэл төрүүлэхүйц шашны барилгынхаа хувьд тухайн орон нутгийн иргэдэд гоо зүйн таатай мэдрэмжийг төрүүлэх болно.
Бид ариун сүм, гэр бүлийн түүхийн ажилд идэвхийлэн анхаарах үедээ Сүнсийг мэдрэх бөгөөд энэ нь улмаар гэр бүлүүдийг маань болон Их Эзэн Есүс Христэд итгэх бидний итгэлийг хүчирхэгжүүлэх болно.
Moрмон удирдагчийн охин насаараа хийсэн үйчлэлийнх нь тухай дурсаж байна Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн ерөнхийлөгч Tомас С.Монсон 2017 оны 8-р сарын 21-нд ерэн насныхаа ойг тэмдэглэнэ. Охин Анн М.Дибб эгчийн хэлснээр түүний ерэн насны төрсөн өдрийг Солт Лэйк ситид “гэр бүлийн хүрээнд нам гүмхэн” тэмдэглэх болно. Гэрийнхэн нь энэхүү онцгой баярын мэндийг хүргэх, нимбэгний бялуу, зайрмаг зооглохоор цуглах болно.
Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Квинтин Л.Күк энэ оны 5-р сарын 19-29-ний өдрүүдэд Азид айлчлах үеэрээ “Сионыг гэртээ болон зүрх сэтгэлдээ барьж байгуул” гэж хэлжээ. Тэрээр “Үүний төлөө та нар хичээн чармайх юм бол амьдралд тулгардаг бүхий л сорилт бэрхшээлийг даван туулах Ариун Сүнсний тусламжийг болоод өмнө нь төсөөлж ч байгаагүй тийм адислалуудыг хүлээн авах болно” гэжээ.
Монгол дахь Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн СИОН найрал дууны хамтлагийг мэдэхгүй монгол хүн гэж бараг л үгүй. Учир нь тэд монгол хүн бүрийн шимтэн үздэг “Авьяслаг монголчууд” шоуны шилдэг оролцогчид. Олны танил болж, Сүмийнхээ нэрийг өндөрт өргөж чадсан тэдний амжилт амар олдоогүй бөгөөд тэдний итгэл, хичээл зүтгэлийг Их Эзэн адисалсан юм.
Тэргүүн Зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөх Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф
Эцэг эхчүүд ярилцахад бэлтгэлтэй байж, хүүхдүүд сонсож, оролцож байвал гэр бүлийн зөвлөл нь ач тусаа өгч байгаа хэрэг юм.
Хүүхдүүдийнхээ дэргэд алхаж, тэднийг хөтөлж, хамгаалах нь хэзээ ч эртдэхгүй, бас хэзээ ч оройтохгүй.
Сайн мэдээний дуу хөгжим бол Ариун Сүнснээс ирдэг баяр баясгалангийн сүнслэг мэдрэмж юм. Энэ нь зүр сэтгэлийн өөрчлөлтийг авчирдаг.