Сүүлийн үеийн өгүүллүүд

  Монгол дахь үйлчлэлийн төв худалдан авалт/ худалдааны ажилтан ажилд авна. Зараас дэлгэрэнгүйг үзнэ үү.(2019/10/28)
  Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон “дайсан итгэл рүү мөн бидэн рүү, бидний гэр бүл рүү илүү ширүүн дайрч довтолж байна. Сүнслэг байдлын хувьд давж гарахын тулд бид сөрөг стратеги, урьдчилсан төлөвлөгөөтэй байх хэрэгтэй”
  ЕРӨНХИЙЛӨГЧ М.РАССЭЛЛ БАЛЛАРД, 2019 оны 5-р сарын 22-нд өгсөн ярилцлагаас
  Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Тэргүүн Зөвлөл Вьетнамын Шашны асуудал хариуцсан хороо (ШАХХ) тэргүүтэй төлөөлөгчдийг мягмар гарагт хүлээн авч уулзав.
  Институт, семинарыг төгссөнөөр амьдралдаа хийх хамгийн чухал гэсэн зүйлүүддээ амжилт гаргах чадвар тань нэмэгдэх болно. Жинхэнэ баяр баясал та нарынх болно!
  Энэ өөрчлөлт нь гэр оронд төвлөрч, Сүмээc дэмжсэн байдлаар сайн мэдээг судлах явдлыг гэр орон, Ням гаргийн анги болон семинар дээрх нэгдсэн сургалтаар сайжруулах болно.
  Өнөөдөр Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Тэргүүн Зөвлөл Сүмийн хэд хэдэн вэбсайт, олон нийтийн мэдээллийн бүртгэл болон зөөврийн хэрэгслийн аппликэйшны нэрийг өөрчлөх болсноо зарлалаа.