Үндсэн цэсийг алгасах

Сүүлийн үеийн өгүүллүүд

Азийн бүсийн удирдагчийн захиас бичиг - Сайн мэдээ. Агуу баяр баясгалан. Бүх хүн. Аврагч. Их Эзэн Христ.
Есүс Христ бол Бурханы Хүү бөгөөд бидэнд амьдралдаа дагавал зохих үлгэр жишээг өгсөн. Тэр бол бүх хүн төрөлхтний Аврагч, Гэтэлгэгч билээ.
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Тайланд дахь анхны ариун сүм. Энэхүү ариун сүмийг хамгийн сайн чанартай материал, ур чадвараар барьж байгуулах бөгөөд сүсэг бишрэл төрүүлэхүйц шашны барилгынхаа хувьд тухайн орон нутгийн иргэдэд гоо зүйн таатай мэдрэмжийг төрүүлэх болно.
Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Квинтин Л.Күк энэ оны 5-р сарын 19-29-ний өдрүүдэд Азид айлчлах үеэрээ “Сионыг гэртээ болон зүрх сэтгэлдээ барьж байгуул” гэж хэлжээ. Тэрээр “Үүний төлөө та нар хичээн чармайх юм бол амьдралд тулгардаг бүхий л сорилт бэрхшээлийг даван туулах Ариун Сүнсний тусламжийг болоод өмнө нь төсөөлж ч байгаагүй тийм адислалуудыг хүлээн авах болно” гэжээ.
Монгол дахь Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн СИОН найрал дууны хамтлагийг мэдэхгүй монгол хүн гэж бараг л үгүй. Учир нь тэд монгол хүн бүрийн шимтэн үздэг “Авьяслаг монголчууд” шоуны шилдэг оролцогчид. Олны танил болж, Сүмийнхээ нэрийг өндөрт өргөж чадсан тэдний амжилт амар олдоогүй бөгөөд тэдний итгэл, хичээл зүтгэлийг Их Эзэн адисалсан юм.
Тэргүүн Зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөх Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф
Эцэг эхчүүд ярилцахад бэлтгэлтэй байж, хүүхдүүд сонсож, оролцож байвал гэр бүлийн зөвлөл нь ач тусаа өгч байгаа хэрэг юм.
Хүүхдүүдийнхээ дэргэд алхаж, тэднийг хөтөлж, хамгаалах нь хэзээ ч эртдэхгүй, бас хэзээ ч оройтохгүй.