Үндсэн цэсийг алгасах

Сүүлийн үеийн өгүүллүүд

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Тэргүүн Зөвлөл дараах мэдэгдлийг хийв.
2019 оны 1-р сараас эхлэн төрсөн өдрөөсөө үл хамааран, хүүхдүүд Хүүхдийн хэсгээ төгсөж, өсвөр үеийнхэн өөрсдийн анги эсвэл чуулгаас зохих насны бүлгийнхээ анги, чуулгад тус тус дэвшиж орох болно.
Азийн бүсийн удирдагчийн захиас бичиг - Сайн мэдээ. Агуу баяр баясгалан. Бүх хүн. Аврагч. Их Эзэн Христ.
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Тайланд дахь анхны ариун сүм. Энэхүү ариун сүмийг хамгийн сайн чанартай материал, ур чадвараар барьж байгуулах бөгөөд сүсэг бишрэл төрүүлэхүйц шашны барилгынхаа хувьд тухайн орон нутгийн иргэдэд гоо зүйн таатай мэдрэмжийг төрүүлэх болно.
Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Квинтин Л.Күк энэ оны 5-р сарын 19-29-ний өдрүүдэд Азид айлчлах үеэрээ “Сионыг гэртээ болон зүрх сэтгэлдээ барьж байгуул” гэж хэлжээ. Тэрээр “Үүний төлөө та нар хичээн чармайх юм бол амьдралд тулгардаг бүхий л сорилт бэрхшээлийг даван туулах Ариун Сүнсний тусламжийг болоод өмнө нь төсөөлж ч байгаагүй тийм адислалуудыг хүлээн авах болно” гэжээ.
Монгол дахь Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн СИОН найрал дууны хамтлагийг мэдэхгүй монгол хүн гэж бараг л үгүй. Учир нь тэд монгол хүн бүрийн шимтэн үздэг “Авьяслаг монголчууд” шоуны шилдэг оролцогчид. Олны танил болж, Сүмийнхээ нэрийг өндөрт өргөж чадсан тэдний амжилт амар олдоогүй бөгөөд тэдний итгэл, хичээл зүтгэлийг Их Эзэн адисалсан юм.
Тэргүүн Зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөх Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф
Эцэг эхчүүд ярилцахад бэлтгэлтэй байж, хүүхдүүд сонсож, оролцож байвал гэр бүлийн зөвлөл нь ач тусаа өгч байгаа хэрэг юм.