Хандив

  Бид тохинуулахдаа Есүс Христийг төлөөлдөг ба Түүний төлөөлөгчийн хувиар эргэн тойронд байгаа хүмүүсээ харж хандаж, өргөн дэмжиж, хүчирхэгжүүлдэг.
  Утга учиртай, амжилттай тохинуулахын тулд удирдагчид илчлэлт бүхий тохинууллын ярилцлагыг даруухнаар, хайраар мөн Их Эзэнд итгэлтэйгээр удирдан явуулах ёстой.
  Нийт 40 гаруй нярай хүүхдийн хөнжил, даавуу, гудас, хувцас зэрэг нийт 2 сая  төгрөгийн үнэ бүхий хэрэглэлийг хандивлав.
  Өмнө нь ийм аппарат хэрэгсэл байгаагүй учир орон нутгийн өвчтөнүүд 675 километр зам туулж Улаанбаатарт ирж эмчлүүлдэг байжээ.
  Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн харъяа Дезерет ОУ-ын Энэрлийн байгууллагаас ээлжит хандив, тусламжийн үйл ажиллагаагаа явууллаа.
  ДОУЭ-ийн байгууллага нь  2014 оны гуравдугаар сарын 7 нд Булган аймагт байрлах ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан сувиллын газарт гал тогооны тоног төхөөрөмж хандивлалаа.
  Дэзэрэт Олон Улсын Энэрлийн Байгууллагаас 25,000 ам.долларын тусламжийг үзүүллээ.
  Тэргэнцэр болон бусад хөдөлгөөнд туслах хэрэгслүүд болон хөргөгч, гал тогооооны тоног төхөөрөмжүүд хандивлалаа.
  How can we cultivate in our hearts an attitude of gratitude? A message from President Monson.
  Зүүнхараагийн Баян-Арцатын 9-р багийн Үйлчилгээний хэсэгт 10-20 жилийн туршид бий болоод байсан их хэмжээний хур хогийг Дэзэрэт Олон Улсын Энэрлийн байгууллага, багийн иргэд болон олон нийтийн дэмжлэгтэйгээр цэвэрлэв.
  Саяхан бид 20 жил өөрсдийн үйл ажиллагаагаа явуулж буй “Амьдрах Ухаан” төвийнхөнд 10 оёдлын машин гардуулан өглөө.
  Есүс Христийн Хожмын Үеийн ГэгээнтнүүдийнСүмээс Филиппинд болсон далайн хар шуурганд өртсөн хүмүүст зориулан тус улсад тусламжийг үзүүлж эхэллээ.