Aзийн бүсийн удирдагчийн захиас

    Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон “дайсан итгэл рүү мөн бидэн рүү, бидний гэр бүл рүү илүү ширүүн дайрч довтолж байна. Сүнслэг байдлын хувьд давж гарахын тулд бид сөрөг стратеги, урьдчилсан төлөвлөгөөтэй байх хэрэгтэй”
    Аравны нэг нь агуу адислалууд авчирдаг зарлиг хэдий ч түүнийг дагах нь үргэлж амар хялбар байдаггүй.